Search

Concerns: Vision

Edition: Futurama Website

Module: Futurama Register

User: User Management Site

Prerequisites

- not applicable

 

Introduction

This page describes the module Futurama Register. This module is only applicable in the dutch market. Therefore this page is in dutch.

Inleiding

Met Futurama Register verzorgt u de koppeling tussen uw administratie en de database van het Nationaal Pensioen Register. De installatie en de configuratie van Futurama Register kunt u op deze pagina vinden.

Futurama Register bestaat uit een aantal gedeeltes:

 • Import module
 • Database
 • Management Site
 • Webservice

Import module

De import module valideert de gegevens die u inleest. Het NPR schrijft een vast formaat voor waaraan de antwoorden die u geeft moeten voldoen. Tijdens het importeren worden deze gegevens gecontroleerd, zodat ze op het moment dat ze worden opgevraagd niet meer tot fouten kunnen leiden. Zie deze pagina voor meer informatie over het inleesproces.

Database

Futurama Register slaat alle gegevens op in de Futurama Vision Database.

Management Site

In de Futurama Vision Management Site komt een aantal pagina's voor die specifiek voor de Futurama Register module gelden. Hierop vindt u onder andere de functionaliteit om uw database te synchroniseren met het NPR. Zie onderstaand bij de paragraaf 'Management Site' voor meer informatie over het Futurama Register gedeelte van de Management Site.

Webservice

Het belangrijkste onderdeel van Register is de webservice. Als een bezoeker inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl roept het NPR deze webservice aan en geeft de gegevens uit de database als antwoord.

Management Site

Indien u de beschikking heeft over de module Futurama Register, dan wordt de Futurama Management Site uitgebreid met een aantal onderdelen ten behoeve van het gebruik van de module Futurama Register. Met behulp van het Register gedeelte van de Management Site kunt u onder andere een synchronisatie uitvoeren tussen de burgerservicenummers die in uw administratie voorkomen en het Pensioenregister. U kunt voor de afzonderlijke deelnemers ook bekijken hoe het antwoord dat naar het Pensioenregister wordt gestuurd voor een deelnemer er uit ziet.

In het menu Beveiliging hebt u kunnen instellen welke gebruikers welke pagina's kunnen bekijken. Afhankelijk van de gebruiker en de rechten die u hebt gegeven zullen de pagina's van de Register Management Site dus getoond worden.

Onderstaand staat een beschrijving van de verschillende Register onderdelen van de Management Site.

Menu Beheer

In het document  Futurama Management Site kunt u een algemene beschrijving lezen van de instellingen die u kunt doen in het menu Beheer. Indien u gebruik maakt van de module Futurama Register dan is het submenu ‘Tabellen beheren’ uitgebreid met een een aantal extra onderdelen:

 • RegisterPAs
 • RegisterPUVs
 • RegisterApps

RegisterPAs

Op deze pagina kunt u een Pensioenadministrateur (PA) aanmelden. Voer hiervoor de PA code en de naam van de pensioenadministrateur in. Nadat u dit hebt gedaan kunt u deze PA selecteren bij het menu onderdeel RegisterApps .

RegisterPUVs

Op deze pagina kunt u een Pensioenuitvoerder (PUV) aanmelden. Voer hiervoor de PUV code en de naam van de pensioenuitvoerder in. Nadat u dit hebt gedaan kunt u deze PUV selecteren bij het menu onderdeel RegisterApps.
Vanaf Futurama 19.03 kunt u hier ook een rekeningnummer opgeven (IBAN & BIC). Dit rekeningnummer wordt gebruikt binnen de dienst “Waardeoverdracht klein pensioen” dat binnen koppelvlak 5a van het Nationaal Pensioenregister zal worden ondersteund. Indien een IBAN en BIC worden ingevoerd, dan zullen deze ook aan de validatieregels moeten voldoen, zodat er geen kans is op foutieve gegevens. Voor IBAN zijn deze regels te vinden op deze pagina, en die van BIC op deze pagina.

RegisterApps

Op deze pagina kunt u een Register applicatie maken. Onderstaand de stappen om een nieuwe Register applicatie aan te maken:

 1. klik op “Add new record”
 2. kies een naam voor de nieuwe Register applicatie
 3. geef aan of de data pasklare NPR antwoorden bevat. Als de data geen pasklare NPR antwoorden bevat, dan moet aangegeven worden met welke webservice in welke document van de niet-pasklare NPR antwoorden voor het Pensioenregister geschikte antwoorden kan worden gemaakt (zie onderstaand)
 4. Document: vult u hier de naam van het Futurama document met behulp waarvan u van uw data pasklare NPR antwoorden maakt
 5. Folder: vult u hier de folder in waarin het bovengenoemde document in voorkomt.  
 6. Webservice: vult u hier de webservice in die in het Futurama document voorkomt en die het antwoord naar het NPR verzendt
 7. App: vult u hier de applicatie in die correspondeert met de Register applicatie. De App die u selecteert heeft in het menu App moeten definiëren. Zie  de beschrijving bij Futurama Management Site. Merk op dat bij de App weer een Futurama toepassing hoort. De Folder die u bij 5. heeft ingevuld moet voorkomen op de locatie van de Futurama toepassing.
 8. PA: selecteert u hier de PA die correspondeert met uw Register applicatie. Deze PA heeft u in het menu onderdeel RegisterPAs gedefinieerd
 9. PUV: selecteert u hier de PUV die correspondeert met uw Register applicatie. Deze PUV heeft u in het menu onderdeel RegisterPUVs gedefinieerd
 10. Datatype: Hier selecteert u welk type NPR aanspraken door deze App geleverd zal worden.
  Bij antwoorden van koppelvlak 2010/02 kiest u hier NPRv1. (tot Futurama 19.05) 
  Bij antwoorden van koppelvlak 2011/07 kiest u hier NPRv2. (tot Futurama 19.05)
  Bij antwoorden van koppelvlak 2012/10 kiest u hier NPRv2_1. (tot Futurama 19.05)
  Bij antwoorden van koppelvlak 2014/07 kiest u hier NPRv3_0. (tot Futurama 19.05)
  Bij antwoorden van koppelvlak 2016/09 kiest u hier NPRv4_0. 
  Bij antwoorden van koppelvlak 2018/10 kiest u hier NPRv5_0. 
  Indien de antwoorden worden gevormd door de eerdergenoemde Webservice, dan kiest u het datatype dat deze webservice zal opleveren.

Menu Register

Het menu Register bestaat uit de onderstaande submenu's:

 1. Synchroniseren
 2. Bekijk gebruikers
 3. Overzicht fondsen
 4. Importeer in Register
 5. Verwijder pensioenaanspraken
 6. Registeraanvraag statistieken

1 Synchroniseren

Via het submenu Synchroniseren kunt u er voor zorgen dat de deelnemers waarvoor u de administratie voert aangemeld worden bij het Pensioenregister. Voordat u de BSNs die in uw administratie  voorkomen kunt synchroniseren met het Pensioenregister dient u de BSNs te importeren in Register. Zie hiervoor 4 Importeer in Register.

Als eerste kiest u een Register applicatie waarvoor u de gegevens wilt synchroniseren. (Vanaf versie 2.0 wordt na selectie informatie getoond over deze applicatie, zoals het datatype, PA en PUV.) De Register applicatie heeft u gedefinieerd in het menu Beheer/Tabellen beheren. Bij deze Register applicatie heeft u een combinatie van PA en PUV gedefinieerd. U wilt nu de deelnemers van deze combinatie aanmelden bij het Pensioenregister. Concreet wordt dan aan het Pensioenregister doorgegeven welke BSN's bij welke combinatie van PA en PUV hoort. Als een deelnemer waarvoor u de administratie voert bij het Pensioenregister inlogt, dan stuurt het Pensioenregister automatisch een verzoek voor de hoogte van de pensioenaanspraken voor deze deelnemer.

Nadat u voor een combinatie gekozen heeft, ziet u de status voor uw Register applicatie. De informatie over de status van uw Register applicatie is opgedeeld in 4 categorieën:

 1. #BSN nummers in eigen administratie: dit is het aantal BSN nummers dat in uw administratie voorkomt
 2. #BSN bij NPR: dit is het aantal BSN nummers dat u hebt aangemeld bij het Pensioenregister
 3. #BSN wel in eigen administratie, niet bij NPR: dit zijn de BSN nummers die wel in uw administratie voorkomen, maar die u nog niet hebt aangemeld bij het Pensioenregister. Dit kunnen bijvoorbeeld nieuw toegetreden deelnemers zijn
 4. #BSN wel bij NPR, niet in eigen administratie: dit zijn de BSN nummers die u ooit bij het Pensioenregister hebt aangemeld, maar waar u op dit moment de administratie niet meer voor voert. Dit kunnen deelnemers zijn die uit dienst zijn gegaan, en hun pensioenaanspraken hebben overgedragen

Het uiteindelijke doel is om er voor te zorgen dat de BSN nummers die u in uw administratie hebt staan gelijk zijn (gesynchroniseerd worden) aan de BSN nummers die bij het Pensioenregister zijn aangemeld. Dit synchroniseren kunt u eenvoudig binnen de Futurama Management Site uitvoeren:

 • U kunt BSN's die in uw administratie voorkomen, maar nog niet bij het Pensioenregister, aanmelden met de knop 'Alle BSN aanmelden bij NPR' of met de knop 'Nieuwe BSNs aanmelden bij NPR'. In het eerste geval worden alle BSN nummers die in uw administratie staan opnieuw aangemeld bij het Pensioenregister. In het tweede geval worden alleen de BSN nummers aangemeld die u wel in uw administratie hebt staan, maar die nog niet aangemeld zijn bij het Pensioenregister. De BSN nummers die zowel bij u in de administratie voorkomen als bij het Pensioenregister worden dan niet opnieuw aangemeld. Het voordeel van het alleen aanmelden van nieuwe deelnemers is dat dit veel sneller gaat, dan het aanmelden van het gehele bestand.
 • U kunt BSN's die wel bij het Pensioenregister voorkomen, maar niet in uw administratie verwijderen met de knop 'BSNs weghalen bij NPR'. Na het klikken op deze knop zullen er geen BSN nummers meer voorkomen bij het Pensioenregister die niet in uw administratie voorkomen.
 • Met 1 druk op de knop kunt u ook alle BSN nummers die u hebt aangemeld bij het Pensioenregister weer verwijderen. Dit kan met de knop 'Alle BSNs weghalen bij NPR'.
 • Tenslotte kunt u met de knop 'Alle BSN verwijderen' alle BSN nummers verwijderen die u geïmporteerd hebt als zijnde Register gebruikers. Nadat u op deze knop hebt geklikt kunt u de deelnemers pas weer aanmelden bij het Pensioenregister als u deze opnieuw geïmporteerd heeft. Zie hiervoor onderstaand bij de beschrijving van het menu 'Importeer gebruikers'. Indien u niet alle BSNs wilt verwijderen, maar slechts een aantal, dan kunt u dit bij het submenu ‘Verwijder pensioenaanspraken’ doen. Zie hiervoor onderstaand bij de beschrijving van dit menu.

2 Bekijk gebruikers

In dit submenu is het mogelijk om voor een bepaalde applicatie te bekijken welke gebruikers er voorkomen, en wat de informatie is die voor een gegeven gebruiker bij een aanvraag vanuit het Pensioenregister wordt teruggestuurd. Onderstaand de invoer die op deze pagina gegeven moet worden:

 1. Applicatie: kies hier de applicatie waarvoor u de deelnemers wilt bekijken. U kunt ook kiezen voor 'Alle applicaties'. Bij deze keuze kunt u de gegevens bekijken van alle applicaties waarop u rechten heeft.
 2. BSN nummer: als u het BSN nummer weet van de deelnemer die u wilt bekijken, dan kunt u dat hier invullen. Let wel: dit BSN nummer moet voorkomen bij de applicatie die u bij 1. heeft gekozen. Als u het BSN nummer niet weet, dan laat u dit veld leeg
 3. Eigen herkenningsnummer: als u een deelnemer wilt opzoeken op basis van het eigen herkenningsnummer dat u in uw administratie hanteert voor deelnemers (bijvoorbeeld polisnummer of personeelsnummer), dan kunt u dit herkenningsnummer hier invoeren. Ook hiervoor geldt dat het herkenningsnummer wel voor moet komen bij de applicatie die u bij 1. heeft gekozen. Indien u het herkenningsnummer niet weet, dan kunt u dit veld leeglaten.
 4. Klik vervolgens op de knop 'Zoek BSNs' om de BSN's weer te geven die voldoen aan de criteria die u bij de bovenstaande 3 punten heeft opgegeven.

Naast het BSN wordt het eigen herkenningsnummer weergegeven. U kunt er vervolgens voor kiezen om informatie over de deelnemer op te vragen:

 1. Uitkomst: u kunt dan zien wat voor de geselecteerde deelnemer de informatie is die aan het Pensioenregister wordt gegeven.
 2. Geschiedenis: u hebt de mogelijkheid om de geschiedenis van een deelnemer te bekijken. Zo kunt u zien hoe vaak en wanneer de deelnemer ingelogd is geweest bij het Pensioenregister, en op welke momenten er dus vanuit het Pensioenregister een verzoek is geweest om de pensioenaanspraken op te geven voor de betreffende deelnemer.
 3. Download XML: tenslotte heeft u de mogelijkheid om de xml van de deelnemer te downloaden zoals deze als antwoord naar het Pensioenregister is verzonden

3 Overzicht fondsen

In dit submenu kunt u per applicatie een overzicht zien van het aantal records dat u in uw administratie hebt staan, het aantal BSN's dat u in uw administratie hebt staan, en het aantal BSN's dat u hebt aangemeld bij het Pensioenregister. Vanaf versie 2.0 wordt ook het datatype van dit fonds getoond. Het aantal records in uw administratie wordt bepaald door het aantal verschillende eigen herkenningsnummers (bijvoorbeeld polisnummer, personeelsnummer, enzovoort) dat u in uw administratie hebt staan. Aangezien verschillende eigen herkenningsnummers dezelfde BSN kunnen hebben (een deelnemer kan meerdere polissen hebben), is het aantal BSN altijd kleiner of gelijk aan het aantal eigen herkenningsnummers. U kunt een xml bestand downloaden met een overzicht van de BSNs.

4 Importeer in Register

In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze datasets met deelnemers kunnen worden ingelezen in een tabel met importgegevens. De volgende stap die genomen moet worden, is deze deelnemers te importeren in het Register gedeelte van Vision. Zodra deze deelnemers geïmporteerd zijn in Register, kunnen de BSN's van deze deelnemers worden aangemeld bij het Pensioenregister. Het importeren gaat in een aantal stappen.

Stap 1

In deze stap kan de dataset worden geselecteerd waarvoor de deelnemers moeten worden geïmporteerd in Register. In Stap 1 is de volgende invoer benodigd:

 1. Selecteer dataset: selecteer hier de dataset waarvoor de deelnemers moeten worden geïmporteerd naar Register
 2. Automatisch applicaties maken: deze staat standaard aangevinkt. Hiermee wordt automatisch een applicatie aangemaakt in het menu Beheer/Tabellen beheren/RegisterApps. Na het aanmaken van deze applicatie is het aan te raden om de automatisch gegenereerde naam voor deze applicatie te hernoemen naar een begrijpelijke naam
 3. Template applicatie: in het menu Beheer/Tabellen beheren/RegisterApps staan de verschillende applicaties vermeld. Het kiezen van een Template applicatie is vooral van belang in de situatie dat de data geen pasklare NPR antwoorden bevat. In die situatie moet namelijk aangegeven worden met welke webservice in welke document van de niet-pasklare NPR antwoorden voor het Pensioenregister geschikte antwoorden kan worden gemaakt. Door het kiezen van een template, wordt gebruik gemaakt van het Document, de Folder en de WebService van het template bij het inlezen van de dataset. Wanneer de data al pasklare NPR antwoorden bevat is het niet van belang welke template applicatie wordt gebruikt
 4. ProductGroup: dit is de ProductGroup waarvoor de deelnemers moeten worden geïmporteerd
 5. Maximale aantal errors: bij het importeren van de deelnemer data kunnen er fouten optreden. Met deze invoer kan worden aangegeven hoeveel fouten er maximaal mogen optreden voordat een foutmelding wordt gegeven. Aan te raden is om het Maximaal aantal errors op de standaardswaarde van 0 te laten staan
 6. Data bevat pasklare NPR antwoorden: dit veld wordt automatisch gevuld bij het selecteren van een dataset, door te controleren of deze dataset al volledig gevalideerd is of deze dataset uit NPR antwoorden bestaat. Als de data geen pasklare NPR antwoorden bevat, maar nog bewerkt moet worden tot pasklare NPR antwoorden, vink dan de keuze niet aan.
 7. Bestaande applicatie leegmaken: als u deze keuze aanvinkt, dan zal uw bestaande Register applicatie eerst leeggemaakt worden voordat de nieuwe dataset ingelezen wordt. Na het importeren zal uw Register applicatie alleen de gegevens uit de net geimporteerde dataset bevatten. Als u deze keuze niet aanvinkt, dan zal na het importeren uw Register applicatie de gegevens bevatten uit de net geimporteerde dataset aangevuld met de gegevens die al in uw Register applicatie zaten, en niet vervangen zijn door een meer recente uit de nieuwe dataset.

Stap 2

Uit de dataset wordt voor elke deelnemer ingelezen welk BSN deze heeft, en bij welke PA en PUV deze deelnemer hoort. Bij stap 2 moet worden aangegeven wat het XPath is naar respectievelijk de BSN, de PA en de PUV. Ook moet de Namespace worden ingevoerd.

Resultaat

Op het resultaat scherm wordt aangegeven of het importeren van de dataset gelukt is. Als het inlezen gelukt is, dan wordt aangegeven hoeveel records ingelezen zijn. Als het inlezen niet gelukt is, verschijnt een foutmelding. Vervolgens kan desgewenst een bestand met de fouten gedownload worden.

Toevoeging versleutelde NPR aanspraken

Indien de te importeren dataset geen versleutelde kant-en-klare NPR antwoorden bevat, dan kan deze stap overgeslagen worden, mocht dit echter wel zo zijn, dan zal de applicatie waarin deze dataset geïmporteerd wordt ingesteld moeten worden op de juiste versleutelingsinstellingen. Dit zal moeten gebeuren in het applicatie beheerscherm dat via het menu Beheer -> Tabellen te bereiken is. In het tabblad Apps kan de betreffende applicatie gekozen worden, waarin een vinkje moet worden gezet bij het veld versleutelde gegevens. Vervolgens moeten de juiste locaties opgegeven worden in de velden wachtwoord sleutel 1 en 2, waarbij de sleutels wijzen naar de locatie van de wachtwoorden in het Vision configuratiebestand Appsettings gedeelte.

5 Verwijder pensioenaanspraken

Bij 4 Importeer in Register heeft u uw dataset met deelnemer gegevens geïmporteerd in Register. De BSNs van deze deelnemers kunnen vervolgens bij het Pensioenregister aangemeld worden. U heeft ook de mogelijkheid om de import van een of meerdere BSNs in Register weer ongedaan te maken.
Het verwijderen van pensioenaanspraken kan op twee verschillende manieren, namelijk met BSN’s, of met interne polisnummers.

 1. Allereerst kiest u welke soort gegevens u wilt invoeren. Indien intern polisnummer geselecteerd is, dan zal er een extra selectieveld zichtbaar worden, waarin een toepassing(app) geselecteerd moet worden.
 2. Vervolgens kunt u de BSN’s of Polisnummers handmatig intypen, of door deze in een andere applicatie te knippen/kopiëren, om deze dan te plakken in het invoerveld.
  Indien er handmatig meerdere afzonderlijke waarden ingevoerd worden, dan moet er voor gezorgd worden dat deze op afzonderlijke regels staan, of dat deze met een komma gescheiden zijn.
 3. Nadat u de gewenste gegevens ingevuld hebt, dan kunt u deze controleren door op de knop “Controleer bovenstaande waarden”. Er zal een lijst zichtbaar worden met gevalideerde polissen, en diens relevante informatie. Indien er bepaalde ingevoerde waarden niet gevalideerd konden worden, dan worden deze teruggeplaatst in het invoerveld.
 4. Uiteindelijk kunt u op de knop Verwijder alle gevonden polissen, om de lijst met gevonden polissen te verwijderen uit het systeem.

6 Registeraanvraag statistieken

Op deze pagina heeft u de mogelijkheid om voor een bepaalde tijdsperiode het aantal aanvragen via het Pensioenregister op te vragen. Hiermee heeft u dus inzicht hoeveel deelnemers waarvoor u de administratie voert via de website van het Pensioenregister de hoogte van hun pensioenaanspraken hebben opgevraagd. Naast de tijdsperiode kunt u kiezen of u deze statistieken op maandbasis of op dagbasis wilt zien. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om deze statistieken te exporteren naar Excel. Klikt u hiervoor op het Excel icon.

Upgraden Futurama Vision Register applicatie

Het NPR past om de zoveel tijd de vereiste (technische en functionele) specificaties aan. Dit vertaalt zich in een nieuw koppelvlak. Werkwijze zal zijn dat Futurama eerst aangepast wordt om het nieuwe koppelvlak te ondersteunen. Vanaf dat moment zal Futurama Vision alle antwoorden richting het Pensioenregister volgens de specificaties van dit nieuwe koppelvlak geven. Futurama Vision zet automatisch het antwoord volgens de oude specificaties om naar een antwoord volgens de nieuwe specificaties. Dit betekent dus niet dat u meteen met de installatie van de nieuwe Futurama versie ook meteen opnieuw uw deelnemerbestanden volgens de specificaties van koppelvlak hoeft in te lezen. Indien u in de Management Site heeft aangegeven dat uw register applicatie nog van het vorige datatype is, dan zal Futurama Vision bij het inlezen van de gegevens nog toetsen op basis van de oude specificaties. 

Uiterlijk vanaf het moment dat het Pensioenregister heeft aangegeven dat de antwoorden richting het Pensioenregister de gegevens moeten bevatten volgens de nieuwe specificaties, zult u nieuwe deelnemerbestanden hebben moeten inlezen. Daarnaast moet u dan in de Futurama Management Site zorgen dat uw register applicatie omgezet wordt naar het nieuwste datatype.

Onderstaand staan de stappen uitgelegd die u moet nemen indien u naar een nieuw koppelvlak wilt overstappen:

 1. Stap 1: u installeert de nieuwste Futurama versie
 2. Stap 2: als u met niet-pasklare antwoorden werkt dan past u de Futurama Webservice aan die de pasklare antwoorden genereert, zodanig dat voldaan wordt aan de specificaties van het nieuwe koppelvlak. Als u met pasklare antwoorden werkt, dan past u de pasklare antwoorden aan zodat deze voldoen aan de nieuwe specificaties.
 3. Stap 3: u leest nieuwe deelnemerbestanden in

Onderstaand aanvullende uitleg per stap.

Stap 1

Onderstaand de stappen die u moet nemen om de nieuwste versie van Futurama in productie te nemen:

 1. Op uw testomgeving installeert u de nieuwste versie van Futurama Vision
 2. U neemt contact op met het Pensioenregister om een conformiteitstoets uit te voeren voor het nieuwste koppelvlak
 3. Nadat u geslaagd bent voor deze conformiteitstoets kunt u de nieuwe versie van Futurama Vision in productie nemen
 4. Direct na stap 3 neemt u contact op met het Pensioenregister om aan te geven dat de antwoorden die u teruggeeft aan het Pensioenregister volgens de specificaties van het nieuwe koppelvlak zijn. Let op: het is belangrijk om stap 4 meteen na stap 3 uit te voeren. Met de installatie van de nieuwe Futurama Vision zullen de antwoorden richting Pensioenregister automatisch volgens de specificaties van het nieuwe koppelvlak zijn. Als het Pensioenregister dit aan haar kant nog niet aangepast heeft, zullen er geen antwoorden gegeven kunnen worden!

Stap 2

Indien u pasklare antwoorden aan Futurama Vision aanlevert moet u zorgen dat deze pasklare antwoorden worden aangepast. Binnen Futurama Vision hoeft in dat geval niks te gebeuren. Als u gebruik maakt van een Futurama Webservice om de pasklare antwoorden te genereren, dan dient u de volgende stappen te nemen:

 1. In het submenu RegisterApps van het menu Beheer heeft u aangegeven welke Futurama webservice en welk document u gebruikt om de deelnemerbestanden om te zetten naar pensioenregister antwoorden. U moet deze webservice en dit document aanpassen zodat er nu antwoorden conform de nieuwste specificaties worden samengesteld
 2. Eventueel past u bij uw Register App de naam van het document en de webservice aan (als u de bestaande niet overschreven heeft, maar een nieuwe heeft gemaakt)
 3. Bij het DataType van de RegisterApp selecteert u het nieuwste DataType

Stap 3a - inlezen pasklare antwoorden

Nadat u stap 2 heeft uitgevoerd, kunt u nieuwe deelnemerbestanden inlezen in Vision, en vervolgens importeren. Onderstaand de stappen die u moet volgen indien u pasklare antwoorden inleest:

 1. Voor elke deelnemer die u in uw administratie heeft maakt u een pasklaar NPR-antwoord, maar nu volgens de specificaties van het nieuwste koppelvlak
 2. U leest deze gegevens in Futurama Vision in. Als u gebruik maakt van een webservice om de antwoorden in te lezen (ImportRegisterPolicy), dan moet u er aan denken om het nieuwe DataType mee te geven. Indien u vanuit de Management Site de data inleest dan kunt u bij Gegevenstype het juiste type selecteren
 3. Na het inlezen kunt u de dataset importeren in uw register applicatie. Let op: in deze applicatie staan in eerste instantie nog pasklare antwoorden samengesteld volgens het vorige koppelvlak. Het is niet mogelijk om pasklare antwoorden van verschillende koppelvlakken in 1 applicatie te hebben staan. Bij het importeren van de nieuwe dataset moet u derhalve kiezen om de bestaande applicatie leeg te maken   

Stap 3b - inlezen niet-pasklare antwoorden

Nadat u stap 2 heeft uitgevoerd, kunt u nieuwe deelnemerbestanden inlezen in Vision, en vervolgens importeren. Onderstaand de stappen die u moet volgen indien u pasklare antwoorden inleest:

 1. Voor elke deelnemer die u in uw administratie heeft maakt u op de gebruikelijke manier XML bestanden aan met de deelnemergegevens benodigd voor het Pensioenregister
 2. U leest deze gegevens in Futurama Vision in
 3. Na het inlezen kunt u de dataset importeren in uw register applicatie. Let op: in deze applicatie staan in eerste instantie nog pasklare antwoorden samengesteld volgens het vorige koppelvlak. Het is niet mogelijk om pasklare antwoorden van verschillende koppelvlakken in 1 applicatie te hebben staan. Bij het importeren van de nieuwe dataset moet u derhalve kiezen om de bestaande applicatie leeg te maken   

Gebruik oude versies NPR naast de nieuwe versie

Voor klanten die meerdere fondsen administreren binnen een NPR aansluiting en dus binnen een Futurama installatie hebben we de mogelijkheid ingebouwd om het oude koppelvlak te blijven gebruiken. De normale URL van de webservice die het NPR aanroept is request.svc.

Daarnaast is voor koppelvlak 4 een service met de naam request4_0.svc. U kunt voor fondsen waarvoor u nog in koppelvlak 4 formaat antwoorden wilt geven aan het NPR voor die PUV een URL doorgeven die eindigt op request4_0.svc. Als u voor alle fondsen antwoord wilt blijven geven in dit formaat kunt in IIS het default document wijzigen naar request4_0.svc.

Let op: als u voor een fonds request4_0.svc gebruikt moet u zorgen dat u ook NPRv4 antwoorden voor dit fonds ingelezen heeft. Als u NPRv5 antwoorden aanbiedt zal de webservice een foutmelding teruggeven aan het NPR.  (Geldig vanaf Futurama versie 19.05)

Deelnemerstatus webservice t.b.v. Waardeoverdracht (SPR Koppelvlak 5a)

Futurama Register ondersteunt vanaf versie 19.03 het koppelvlak 5a van Stichting Pensioen Register, waarmee het voor pensioen-uitvoerders mogelijk wordt om aan te vragen wat de status is van uw deelnemers. Hierdoor kan waardeoverdracht voor kleine pensioenen toegepast worden.

Om deze webservice te laten werken is het essentieel dat uw PUV gegevens een IBAN en BIC rekeningnummer bevat, zodat die in het response meegegeven kunnen worden. Dit kan ingesteld worden in het PUV administratiescherm wat hierboven behandeld is.

Deze webservice kan benaderd worden op het adres “{Pad naar uw Futurama Register installatie }/Deelnemerstatus.svc”, waarbij de WSDL op te vragen is door aan ditzelfde adres de querystring “?WSDL” toe te voegen.

Feedback

If you have any questions about this subject or if you want to provide us feedback please send us an e-mail.

Updated: 2019-05-16